Publikacje

Oferta

Post Title

„Najważniejszym zadaniem kreatora marki jest jej przesłanie: wymyślenie, czym powinna być w przypadku nowej marki, oraz wnikliwa analiza, czym jest i dokąd powinna zmierzać, jeżeli ma już odpowiednią pozycje na rynku.”1 Budowanie wizerunku, z reguły jest procesem trudnym i czasochłonnym, a na jego poziom będzie miała wpływ przede wszystkim „strategia marketingowa” przedsiębiorstwa. „Całościowo sformułowana strategia marketingowa obejmuje: określenie kierunków rozwoju organizacji ze względu na zakres oferowanych produktów i obsługiwanych rynków, określenie rynków docelowych oraz sformułowanie ogólnych wytycznych regulujących sposób oddziaływania na konsumentów i stosunek do konkurentów, a także organizacji współpracujących w obsłudze docelowych rynków.”2

„Między tożsamością firmy a jej strategią (strategiami) istnieją sprzężenia zwrotne. Z pewnego punktu widzenia, strategie to zbiór założeń i sposobów, które służą budowaniu, utrwalaniu i redefiniowaniu tożsamości firmy, a w efekcie i jej rynkowego wizerunku. Stosowane strategie informują bowiem otoczenie „jacy jesteśmy i jakimi chcemy być”.3

Skuteczna promocja może być najbardziej kreującym wizerunek elementem jej działań. Przykładem w tym przypadku może być „najwspanialsza reklama high-tech wszech czasów i jedna z najskuteczniejszych kampanii lansowania produktu: reklamy nowego komputera Macintosch, stylizowanej na orwellowski Rok 1984 i pokazanej przez firmę Apple podczas rozgrywek Super Bowl. Spot zaczyna się sceną, w której widzimy niewolników w sali wykładowej słuchających mowy Wielkiego Brata, wygłaszanej z gigantycznego ekranu. Wyzwala ich dopiero piękna, atletyczna kobieta w podkoszulku Apple, która rzuca w ekran młotem pneumatycznym. Sam produkt nigdy nie został pokazany w tym filmie. Było to czyste przesłanie marki – obrazoburcze i pretensjonalne. Apple kreował się w nim na zbawcę ludzkości.” Spot został pokazany zaledwie raz, ale odegrał ogromna rolę w procesie kreowania wizerunku marki Apple i znacznie przyczynił się do zdobycia przez nią dużej popularności.

„Wizerunek przedsiębiorstwa przechodzi przez pewne fazy, które można określić cyklem jego życia. Cykl ten może składać się z etapów: zaistnienia, rywalizacji, utrzymywania się i zmian. Podział trzeba odnosić do rynku wyodrębnionego przestrzennie i asortymentowo, ponieważ na różnych rynkach wizerunek może w tym samym czasie znajdować się w różnych fazach. Celem działań podejmowanych w pierwszej fazie jest zbudowanie szerokiej świadomości wizerunku opartej na poznaniu cech i zalet oferty przedsiębiorstwa. Istotne jest przede wszystkim uświadomienie odbiorcom, że mają oni pewne potrzeby, których istnienia mogli wcześniej nie odczuwać, a które przedsiębiorstwo pragnie w wyróżniający się sposób zaspokoić.”6 Może to wymagać rożnej ilości czasu. Zazwyczaj jest to proces długotrwały ze względu na to, że firma nie tylko musi zostać zauważona przez klientów, ale także utrwalić się w ich świadomości, udowodniając swoją wyższość nad konkurencją.

„Organizacje, które uzyskały szeroką rynkową akceptację wkraczają z kolei w fazę utrzymywania wizerunku. Nie oznacza to ograniczenia działań konkurencyjnych i to nie tylko w warunkach oligopolu, ale nawet wówczas, gdy przedsiębiorstwo korzysta z przewagi branżowego monopolisty. Nabywcy porównują bowiem nie tylko wizerunki konkurentów bliskich, ale także zaskakująco dalekich. […] Pewne składniki wizerunku mają charakter nie branżowy, a uniwersalny. Należą tu przykładowo wzorce układania stosunków z klientami, kroki podejmowane celem pomiaru zadowolenia klienteli, programy budowy jej lojalności, współpraca z mediami i inne. Jak słusznie stwierdził jeden z dyrektorów Motoroli: «Im dalej odbiegamy w porównaniach od naszej branży, tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Dążymy bowiem w końcu do wyższości konkurencyjnej, a nie po prostu do dorównania konkurencji.»7

Stabilne utrzymywanie poziomu udziału w rynku (zwłaszcza w dużym sektorze) wymaga usilnych starań o zachowanie aktualnych klientów i zdobywanie nowych. Oznacza to przede wszystkim zniechęcenia ich do korzystania z oferty konkurentów. Chodzi jednak raczej o procedurę inteligentnego przypominania i umacniania walorów wizerunku niż jego lansowanie. Rozłożenie akcentów zależy jednak od tego, jak zmienia się rynkowe otoczenie i jakie kotwice identyfikacji firma eksponuje.”8

Zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów powinny skłaniać do weryfikacji firmowej tożsamości i wizerunku oraz analizy czy odpowiada ona aktualnym gustom, a także czy w wystarczającym stopniu spełnia swoje zadania oraz czy jej przekaz jest wciąż czytelny i atrakcyjny. „Jeśli istniejąca tożsamość zostanie oceniona jako odpowiednia, ale mało wyraźna, należy ją wzmocnić. Jeśli jest właściwa, ale z punktu widzenia dynamiki strategii zbyt wąska, to trzeba ją poszerzyć. Jeśli jest nieodpowiednia, należy stworzyć nową tożsamość równoległą, w przypadku, gdy zamierzenia strategiczne nie są zbyt silnie powiązane lub oddziaływać na nią, jeśli czas nie gra istotnej roli albo w ostateczności zniszczyć ją.”11

Czynników skłaniających do przeprowadzenia rewizji wizerunku firmy, poza wspomnianym powyżej, może być bardzo wiele, min. zmiana zachowań konsumentów, rosnąca konkurencja, rozwój technologiczny i in. „Najważniejsze jest zrozumienie różnicy między tym co nienaruszalne, a tym co powinno ulegać modyfikacjom, tym czego pod żadnym pozorem zmieniać nie wolno, a co zmieniać można. Zrozumienie, a tym bardziej kierowanie się powyższą zasadą w praktyce nie jest łatwe. Jak to sformułował Reinhold Niebuhr: «Boże, daj nam łaskę przyjmowania z pogodą tego czego nie da się zmienić, odwagę zmieniania tego, co należy zmienić oraz mądrość pozwalającą nam na odróżnienie pierwszego od drugiego.»12 Żadne przedsiębiorstwo nie jest nieprzerwanie doskonałe.” 13

Ze względu na to, że odbiorcy nie lubią szybkich i nieprzewidzianych zmian, należy ich dokonywać stopniowo i w przemyślany sposób. Najlepiej tak, by sam proces ewolucji pozostał niezauważony, a jego efekty były dla klientów pozytywnym zaskoczeniem i pozostały w ich pamięci zwiększając sympatię i lojalność wobec firmy.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców, może być o wiele skuteczniejsze jeżeli zostanie szczegółowo zaplanowane. „Planowanie strategiczne w zakresie kształtowania wizerunku firmy jest sformalizowanym procesem podejmowania decyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłego stanu wizerunku firmy i określa sposoby jego osiągnięcia.”4 Dostosowując je oczywiście do budżetu, którym dysponuje organizacja. Opracowanie najlepiej rokujących rozwiązań jest łatwiejsze w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań nt. aktualnego stanu wizerunku oraz tendencji w kierunku jego zmian. Warto także pochylić się nad imagem otoczenia firmy, a nawet całej branży. Będzie to szczególnie istotne dla nowych przedsiębiorstw.

„Dobór technik i koordynacja ich wykorzystania poprzez uzgodnienie harmonogramów działań jest na etapie planowania jedną z najistotniejszych kwestii. Tylko tego typu działania mogą bowiem zapewnić efekt synergiczny – efekt wzajemnego wzmacniania pozytywnych osiągnięć, uzyskiwanych w wyniku realizacji poszczególnych programów promocji. […] Współdziałanie w obrębie dwóch obszarów, którymi są działania promujące markę i kreujące wizerunek, zwiększa siłę komunikacji z rynkiem. […] W związku z faktem, że efekty działań z zakresu zarządzania wizerunkiem firmy ujawniają się w długim okresie, dotyczą całej firmy i są trwalsze niż efekty innych działań promocyjnych, wydaje się, że to struktury odpowiedzialne za tę działalność powinny być w firmie zobowiązane do wyznaczania wizerunkowych uwarunkowań działań promocyjnych i wydawać niezbędną do podjęcia tych działań opinię o zgodności z polityką w zakresie wizerunku firmy. ”5

„Marka nie może stać w miejscu. Musi umiejętnie powiązać całą swoją dotychczasową reputację z nieustannie prowadzonymi zmianami – i nie wystarczy dokonać tego zabiegu tylko raz. Żadna firma nie daje chyba lepszej lekcji poglądowej na temat przesłania reklamowego niż Levi Strauss & Co. Ta jedna z najwspanialszych marek Ameryki straciła w latach 90. ponad połowę udziału w rynku dżinsów i jej sprzedaż spadła o 28 procent w samym tylko okresie 1996 – 1999. Firma nie potrafiła po prostu zainwestować w generację X i jej następcę, pokolenie Y. Levi’s długo zdawał się nie rozumieć, że dzieciaki przestały nosić produkowane przez niego obcisłe dżinsy. Nie zauważył, że młoda hip-hopowa generacja przestała zaopatrywać się w nudnych, starych domach towarowych, które głównie zajmowały się dystrybucją jego towaru. Zamiast zwrócić się do młodzieży: «Powinniście przyjść do nas, bo pomożemy wam wyglądać cool», Levi’s bazował na aroganckim przesłaniu: «Powinniście przyjść do nas, bo to my wynaleźliśmy dżinsy». Z pewnością kreowanie marki Levi’s zawsze odwoływało się do historii firmy i jej oryginalności. Nie ma w tym nic złego, ale nie można ulegać skostnieniu. Brak wartościowej propozycji dla młodzieży, chcącej odróżnić się od poprzedniej generacji, grozi śmiercią.”10

Fazy utrzymywania i walki z konkurencją są czasem, w którym adresaci wizerunku - na podstawie własnych doświadczeń oraz informacji otrzymywanych z różnych źródeł - weryfikują tożsamość organizacji. „Jak długo nabywcy akceptują wizerunek firmy i są zadowoleni z jej oferty, tak długo wizerunek jest cenny. Wiara równa się bowiem rzeczywistości, dopóki nie zostanie odrzucona przez doświadczenie.”9

Cykle życia wizerunku pozwalają lepiej dostrzec mechanizmy jego powstawania, ale trudno jest określić wyraźne granice każdego z nich. Szczególnie w przypadku firm poszerzających lub pogłębiających swój asortyment, co prowadzi do pojawienia się nowych składników tożsamości. Należy je odbiorcom zaprezentować i przekonać ich do nich. Jeszcze bardziej sytuacja się komplikuje, gdy przedsiębiorstwo wkracza na nowe rynki, gdzie nie jest w ogóle znane albo jego marka nie przywołuje skojarzeń z określoną kategorią produktów. W takich sytuacjach, na różnych rynkach, wizerunek firmy może być w różnych fazach. Z czasem zmieniają się także preferencje i przyzwyczajenia odbiorców, co w przypadku organizacji z długoletnim stażem, często stwarza konieczność podjęcia działań dostosowujących image do aktualnych trendów i nastrojów społeczno - politycznych.

Przypisy
1 D. F’Alessandro, Kreowanie Marki”, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001 s. 23
2 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 20-21, za J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 133
3 Ibidem, s. 133
4 W. Budzyński, Wizerunek firmy, POLTEXT, Warszawa 2002 , s. 73
5 Ibidem, s. 89-90
6 J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 171
7 S. A. Wallect, D.J. O’Halloran, Ch. A. Leader, Benchmarking World – Class Performance, The Mc Kinsey Quaterly, 1991, nr 1, s. 10, za J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 173
8 J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 173
9 Ibidem, s. 174
10 D. F’Alessandro, Kreowanie Marki”, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001 s. 33-34
11 Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa, s. 553-554, za: J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 176
12 Cytat za Ph. Kotler, „Marketing od.A do Z..”, cyt. Wyd, s. 219, za Ibidem, s. 175
13 Ibidem, s. 175

1843. Agencja kreatywna

Znajdź nas:

O nas

Współpraca

Zastrzeżenia Prawne

Polityka Prywatności

1843. Agencja Kreatywna

ul. Żabiniec 38/LU3B

31-215 Kraków